Hitéleti fogalmak

· Hit 
· Utcai evangélizáció 
· Megtérés 
· Zsidóság 
· Munka 
· Sport 
· Tized 
· Étkezés
· Adakozás 
· Szex 
· Angyalok 
· Abortusz 
· Démonok
· Család
· Örök élet
· Családellenesség
· Alkohol
· Miért zenélünk
· Dohányzás
· Eksztázis
· Kábítószer
· Okkultizmus
· Pénz
· Menny és Pokol
· Önfinanszírozó egyház

 

Hit 
A hit bizalom Isten és az Ő beszéde felé. Az ember szívében úgy tud kialakulni az istenhit, ha hallgatja a Bibliát, ehhez pedig szüksége van olyan közösségre, ahol azt hirdetik. Az ember hit által – és nem az igaz cselekedetei miatt - tud Isten előtt igaz emberré válni, ehhez azonban még arra is szükség van, hogy ezt a hitét cselekedetek és beszéd útján is kinyilvánítsa. “Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” (Zsidókhoz írt levél 11/6) 
További Bibliaidézetek : Zsidókhoz írt levél 11/1; Rómabeliekhez írt levél 10/9-10; Rómabeliekhez írt levél 10/17; Rómabeliekhez írt levél 14/23; Jakab levél 2/17-26; Habakuk próféta könyve 2/4. 

 Megtérés 
A megtérés a bűnös ember első válasza Istennek. Az ember általában nem veszi észre, hogy bűnös, hanem azt, hogy bajban van. A kudarc, a vereség indítja el Isten keresése felé, majd rájön, hogy mindez a bűn következménye miatt van az életében. A bűntudat, bár jó alapot jelent a megtéréshez, de nem azonos azzal. A megtérés nem érzelem, gondolat, hanem egy cselekedet, döntés, melynek során az ember elfordul a bűnös életmódjától és Isten felé fordul. A változás az ember szívében kezdődik, de fontos, hogy a hitét és a változtatás iránti szándékát ki is mondja. “Isten most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek.” (Apostolok Cselekedetei 17/30) 
További Bibliaidézetek : Apostolok Cselekedetei 2/37-38; Apostolok Cselekedetei 20/21; Zsidókhoz írt levél 6/1; Lukács evangéliuma 13/3; Márk evangéliuma 1/15; Máté evangéliuma 3/2; Ezékiel próféta könyve 18/27; Ezékiel próféta könyve 33/11; Joel próféta könyve 2/12-13.Munka 
Isten az embert munkára és szolgálatra teremtette. A munka célja elsősorban nem a jövedelemszerzés, hanem annak a feladatnak az ellátása, amit Isten az adott emberre bízott. Az Édenkertben, Ádám és Éva bukása után Isten az ember munkavégzését fájdalmassá, nehézzé tette. Jézus Krisztus nem a munkavégzéstől szabadítja meg azokat, akik hisznek Benne, hanem a fájdalmas munkavégzéstől. Az áldás (jövedelem, bőség, életszínvonal stb.) nem a munka következménye, hanem Isten adja kegyelemből, viszont előfeltétele az áldásnak, hogy az ember dolgozzon, mivel ez Isten parancsa. “Láttál már az ő munkájában serény embert? Királyok előtt fog állni, s nem a szürke emberek előtt.” (Példabeszédek könyve 22/29) 
További Bibliaidézetek : Zsoltárok könyve 1/1-3; Mózes 5. könyve 28/1-14Tized 
A tized a megkeresett jövedelem tíz százalékát jelenti, amelyről Isten azt kéri, hogy ne tartsuk magunknál, hanem adjuk oda az Ő céljaira. Önfinanszírozó egyházat alapul véve ez az összeg ma az egyház működési költségeit, lelkészeinek fizetését fedezi. Amikor az ember tizedet fizet, csak abból ad vissza Istennek, amit Tőle kapott. Fontos szempont, hogy bár Isten akarata a tizedfizetés, de az ember ezen a területen is szabad akarattal rendelkezik, így szabadon eldöntheti, hogy engedelmeskedik-e ennek a kérésnek, vagy sem. Jézus az Újszövetségben is érvényben hagyta a tizedfizetést: “…megadjátok a tizedet a mentából, a kaporból és a köményből…pedig ezeket kell gyakorolni és amazokat sem elhagyni” (Máté evangéliuma 23/23). A tized fizetése anyagi védelmet és jólétet hoz az ember életére, ahogyan ezt a következő Bibliaidézet is tanúsítja : “Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen, és megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.” (Malakiás próféta könyve 3/10-11) 
További Bibliaidézet : Példabeszédek könyve 3/9-10, Adakozás 
A Biblia úgy beszél az adakozásról, mint Istennek tetsző dologról; sőt az emberi logikával ellentétben azt állítja, hogy aki ad, annak nem kevesebbje, hanem többje lesz. Isten áldásának feltétele ugyanis az adás, az adakozó életmód: “Van olyan, aki bőven adakozik és annál inkább gazdagodik” (Példabeszédek könyve 11/24). Adni sok mindent lehet, pld. pénzt, időt, figyelmet, szeretetet stb. “A jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.” Korinthusbeliekhez írt 2. levél 9/7-8) 
További Bibliaidézetek : Zsidókhoz írt levél 13/16; Filippibeliekhez írt levél 4/16-19; Lukács evangéliuma 6/38Angyalok 
Az angyalok Isten küldöttei, hírvivői. Fő feladatuk Isten imádása és az emberek imádásának Isten felé való irányítása. Az angyalok, akárcsak az emberek Isten teremtményei, de fizikai testtel nem rendelkeznek, hanem csak szellemi testtel. Halhatatlanok; nincsen nemiségük; nagy bölcsességgel rendelkeznek, de nem mindentudók; hatalmas természetfölötti erejük van; általában láthatatlanok, de megjelenhetnek, akár emberi alakban is. “Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? Avagy nem szolgáló szellemek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsidókhoz írt levél 1/13-14) 
További Bibliaidézetek : Kolossebeliekhez írt levél 2/18; Kolossebeliekhez írt levél 1/16; Efézusbeliekhez írt levél 1/20-21; Dániel próféta könyve 7/10; Máté evangéliuma 22/30Démonok 
A Biblia a démonokat tisztátalan szellemeknek is nevezi. A démonok olyan test nélküli szellemi lények, amelyek erőteljesen sóvárognak arra, hogy fizikai testbe költözhessenek, mivel bűnös kívánságaikat csak egy emberi testben képesek kiélni, testen kívül csak gyötrődnek. Földhöz kötött lények, szemben az angyalokkal. Jézustól a hívők hatalmat kaptak arra, hogy kiűzzék a démonokat az emberekből. Jézus a földi szolgálata alatt rendszeresen űzött ki emberekből démonokat, amelyek különféle betegségeket, vakságot, epilepsziát, némaságot, vagy deviáns magatartást okoztak. “Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben démonokat űznek ki, új nyelveken szólnak majd…” (Márk evangéliuma 16/17) 
További Bibliaidézetek : Máté evangéliuma 12/24-28; Máté evangéliuma 12/43-45; Timótheushoz írt 1. levél 4/1Örök élet 
A Biblia világosan tanítja, hogy az ember elpusztíthatatlan szellemi lény, aki magában hordozza az örök életre való képességet. Ezt azonban a bűnbeeséskor elveszítette az emberiség és csak Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit által nyerheti vissza. Különbség van az örök létezés és örök élet között attól függően, hogy a halál után az ember szelleme a pokolba, vagy a mennybe kerül. “És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való kárhozatra” Dániel próféta könyve 12/2 
Lásd még: Menny és Pokol.Alkohol 
A Biblia több helyen foglalkozik az alkoholfogyasztás kérdésével, melyet árnyaltan kezel, nem tiltja teljesen (Pál apostol javasolja Timóteusnak egy kevés bor fogyasztását egészségi állapotára való tekintettel: Timóteushoz írt I. levél 5/ 23.) de a részegséget és alkoholizmust bűnnek tartja. Több Ószövetségi történet is bemutat olyan helyzeteket, ahol pozitív szereplők részegségük miatt estek bűnbe, vagy kerültek olyan helyzetbe, aminek később súlyos következményei lettek (Noé története Mózes I. könyv 9/ 20-27, Lót története Mózes I. könyv 19/31-38.) Salamon a Példabeszédek könyvében írja le nagyon tömören az alkohol ’hatásmechanizmusát’ és az emberi jellem esetenkénti gyengeségét az alkohollal szemben: “Ne nézd a bort, hogy hogyan piroslik, s hogyan csillog a pohárban, mert könnyedén lecsúszik a torkodon, de végül megmar, mint a kígyó, megcsíp, mint a vipera; a szemed idegen nőket néz, s a szíved elvetemült dolgokat szól. (Példabeszédek 23. rész 31-33)  
További Bibliaidézetek : Rómaiakhoz írt levél 13. rész 12-14, Thessalonikabeliekhez írt levél 5/ 5-8.Dohányzás 
Sem az Ó-, sem az Újszövetségben nem találunk határozott utalást a dohányzásra. Azonban a Biblia szellemisége alapján arra lehet következtetni, hogy a dohányzás három szempontból nem kedves Isten előtt: az egyik a függőség, amit a Biblia a megkötözöttségként ír le: az ember nem képes saját erejéből megszabadulni valamitől, azaz nem szabad. Jézus szolgálata során több megkötözött embert szabadított meg betegségből, vagy démonikus befolyás alól. Másrészről pedig Pál apostol teszi nyilvánvalóvá, hogy a testünk Istené, ezért nem károsíthatjuk, vagy roncsolhatjuk azt szándékosan (Korinthusbeliekhez írt levél 6/20.Kábítószer 
A Biblia a kábítószer fogyasztást bűnnek tartja. Az Újszövetség görög eredetijében és a Septuagintában a farmakeia és a farmakosz szavak, illetve ezek ragozott változatai többször előfordulnak, amely szavak növényi, kémiai anyagok (ma úgy mondjuk: kábítószerek) okkult céllal történő használatát, vagy készítését jelenti. Az okkult cél pedig nem más, mint a kábult állapotban átélhető természetfölötti (transzcendens) élmény, transzállapot elérése.(Károli Gáspár fordításában a farmakeia varázslásnak, bűbájosságnak, ördöngősnek lett fordítva, ilyen újszövetségi igehelyek pl.: Gal 5:20; Jel 9:21, 18:23, 21:8, 22:15;)Azok akik nem térnek meg a kábítószerezésből bizony kinn maradnak az ebekkel együtt az eljövendő királyságból (Jel 22:15,Jel 9:21).Pénz 
A világ legtöbb más vallásával, filozófiájával ellentétben a zsidó-keresztény kinyilatkozatás egyedülálló abban, hogy az anyagi világhoz pozitívan viszonyul. A pénzt önmagában semleges valóságnak tartjuk, amelynek funkciója az emberek közötti árucsere lebonyolításának megkönnyítése. A pénz, mint az Isten által eredendően jónak teremtett anyagi értékek általánosan elfogadott szimbóluma, csereeszköze, semmi esetre sem piszkos dolog, megítélésében felhasználásának módja a döntő. A közgondolkodásban tévesen elterjedt bibliai idézet: "Minden rossz gyökere a pénz" az eredeti szövegben így hangzik: "Minden rossz gyökere a pénz szerelme". A gazdagságot, anyagi jólétet Isten áldásának tartjuk, ami nem akadályoz minket abban, hogy ne a pénz, hanem Isten szerelmeseiként éljünk. A Biblia mellett az élettapasztalatok is cáfolják az olyan pénzzel kapcsolatos szlogeneket, mint: piszkos anyagiak, a gazdagok szívtelenek, a szegények jobb emberek stb. 
Jób könyve 1/1-3 "Jób… feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő… És vala az ő marhája: hétezer juh, háromezer teve és ötszáz igabarom és ötszáz szamár; cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala keletnek minden fiánál." 
További Bibliaidézetek : Mózes 1. könyve 13/2. Mózes 1. könyve 24/35; Zsoltárok. könyve 50/10; Aggeus próféta könyve 2/8; Korinthusbeliekhez írt 2. levél 9/8; Korinthusbeliekhez írt 2. levél 8/9.Önfinanszírozó egyház 
Hazánkban a Hit Gyülekezete képviseli legmarkánsabban és egyedülállóan sikeres módon az önfinanszírozó egyházmodellt, amelynek lényege abban áll, hogy az egyház tagjai, megőrizve az állam és az egyház elválasztásának demokratikus alapelvét, igyekeznek közösségük működését maguk finanszírozni, és nem a más hiten lévő polgártársaikkal eltartatni. Így nem sértik meg más világnézetű honfitársaink lelkiismereti és vallásszabadságát. Az evangéliumi, pünkösdi-karizmatikus gyülekezetek ezért világméretekben visszatértek az – Újszövetségben is érvényben hagyott – önkéntesen fizetett tized (a jövedelem 1/10 része), valamint az egyházat rendszeresen nagyobb összegekkel is támogató adományok gyűjtésének gyakorlatához. Mára elmondható, hogy ennek a gyakorlatnak köszönhetően Magyarországon a Hit Gyülekezete önerőből kiépített egy 3 milliárd Forint forgalmi értékű Hitéleti centrumot, iskolákat tart fenn, újságot ad ki, karitatív szervezeteket működtet és szinte minden vidéki városban saját ingatlannal rendelkezik. Bibliai példaként említhetjük, hogy Mózes a Szent Sátrat Izrael fiainak adakozásából építi fel. 
További Bibliaidézetek : Máté evangéliuma 23/23; Zsidókhoz írt levél 7/1-17.Utcai evangélizáció 
Jézus egyik legnyomatékosabb parancsa követői számára hitük terjesztésére vonatkozik: "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket…" Máté 28/19-20. Ennek egyik formája az utcai evangélizálás, mely jó alkalom az egyébként vallástalan, templomba nem járó társadalmi rétegek elérésére, akik ily módon lehetőséget kapnak a hit igazságainak meghallására. Az utcai evangélium-hirdetéssel azt is demonstráljuk, hogy a bibliai hit nem csak vasárnaponként a templomokban gyakorolható, hanem a mindennapok része is. Nem egy esetről tudunk, amikor öngyilkosságra készülő emberek életét az utcán hirdetett evangélium mentette meg.Zsidóság 
A zsidó népet Isten által kiválasztott, speciális feladatokkal megbízott népnek tekintjük, akik az emberi civilizációt 4000 év alatt sok értékkel gazdagították. Nekik köszönhető a kereszténység (emberiség) számára felbecsülhetetlen bibliai szövegek lejegyzése és továbbörökítése, számos próféta mellett ők adták a világ Megváltóját, a Názáreti Jézus Krisztust. Történelmi tény, hogy a zsidó és keresztény hit közös gyökerekkel rendelkezik, ezért sem szerencsés a kettőt egymással szembeállítani. Mi csak a filoszemita (zsidóbarát) kereszténységet tartjuk elfogadhatónak, ezért örömmel fogadtuk, amikor II. János Pál pápa a Millennium alkalmából tett szentföldi látogatása során a Katolikus Egyház idősebb testvéreként aposztrofálta a zsidóságot, Ábrahámot pedig hitük közös atyjaként. "Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint, akik izraeliták…" Rómabeliekhez írt levél 9/1-5; 10/1-2; 11/1-5.Sport 
A keresztény hit fő célja a test feltámadásának elérése, ebből fakadóan testünket nem tekintjük ellenségnek, börtönnek, amitől meg kellene szabadulnunk, hanem az isteni üdvterv részének. Ezért a keleti vallásokra és egyes szerzetesrendekre jellemző aszkétizmust elutasítjuk. A keresztények feladata nem a test gyötrése, épp ellenkezőleg: ápolása, gondozása, egészségben való megőrzése. Ebben nagy segítséget nyújt a sport, melynek szinte minden formáját (kivéve az okkult eredetű harcművészeteket) elfogadjuk és gyakoroljuk. Pál apostol több levelében a sportnyelvből kölcsönöz kifejezéseket és a sportolók önuralmát, elszántságát a hívők elé állítja példaként: "Ha pedig valaki versenyben vesz részt, nem kap díjat, ha nem szabályszerűen versenyezik." Timótheushoz írt 2. levél 2/5 
További Bibliaidézetek : Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9/24-27; Efézusbeliekhez írt levél 6/12Étkezés 
A Biblia beszámolója alapján az emberiség Noé idejéig csak növényekkel táplálkozott, az özönvíz után azonban Isten megengedte a hús fogyasztását is, a vérevést (ide kell sorolni a különféle vérkészítményeket tartalmazó ételeket, vérszármazékokat, véres hurkát, sült vért) azonban szigorúan megtiltotta, és tiltja a mai napig is: “Tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, és a fúlvaholt állattól” (Apostolok Cselekedetei 15/29). A helyes táplálkozás kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, de azt látni, hogy sokan végletekbe esnek ezen a területen. Az anorexia ma népbetegség, és tömegek vannak, akik a túlsúlytól való félelmükben nem mernek jóízűt enni és kalóriatáblázatok rabjai. A Szentírás a következőképp határozza meg az étkezés mértékét: "Az igaz ember kívánságának megelégedéséig eszik." (Példabeszédek könyve 13/25) Más helyütt az áll: "Az eledelek a hasnak, a has pedig az eledeleknek lett rendelve, hálaadással való élvezésre." (Korinthusbeliekhez írt levél 6/13) A vegetarianizmust nem tartjuk követendőnek: “Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül…csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek” (Mózes 1. könyve 9/3-4.)Szex 
A szexre ugyanaz vonatkozik, mint a pénzre; önmagában pozitív dolog a megfelelő keretek között. Isten szexuális lényeknek teremtett bennünket, a szexet azonban csak házasságkötés után (előtte nem) engedélyezi. Nem csak szaporodás céljából (ahogyan néhány történelmi egyházban tanítják) hanem örömszerzésként is, ezért a fogamzásgátlás sem tiltott (ld. bővebben: abortusz). Az Énekek éneke teljes terjedelmében ezzel a témával foglalkozik. A heteroszexuálistól eltérő nemi aktusok elfogadhatatlanok, csakúgy, mint a pornográfia, a prostitúció, házasságon kívüli szex, pedofília és más szexuális perverzitások. Tiltott még házasságon belül a menstruáció 7 napja alatti nemi élet is. "Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten." (Zsidókhoz írt levél 13/4) 
További Bibliaidézetek :Máté evangéliuma 5/27-32; Korinthusbeliekhez írt 1. levél 7/1-40.Abortusz 
A Keresztény világ szinte valamennyi felekezete elutasítja az abortuszt és erkölcsileg a gyilkosság kategóriájába sorolja. Ezt a nézetet mi is osztjuk, és valljuk, hogy az élet Isten ajándéka és csak ő olthatja ki azt. Csupán egy esetben tartjuk megengedhetőnek, ha a terhesség vagy szülés az anya életét veszélyezteti, ekkor az anya élete fontosabb. A Szentírás a méhen belüli magzat életét egyenrangúnak tekinti egy felnőtt életével, az Ószövetség idején az abortuszt halállal büntették: Mózes 2. könyve 21/22-23. A ma használatos fogamzásgátló módszerek némelyike abortusz kategóriájába sorolható, mivel a már megtermékenyült petesejt megtapadását gátolja és kilöki a szervezetből, így életet olt ki.Család 
A legősibb Isten által alapított intézmény, melynek a monogám és életre szóló házassági szövetség az alapja. Sikeres család működtetésére olyan önálló, felelős döntésekre képes házastársak alkalmasak, akik még szüleiktől is függetlenek, és egymás számára teljesen elkötelezettek. Ezt az alapelvet Isten már az első emberpár teremtésekor lefektette: "Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. " Mózes 1. könyve 2/24. A kinyilatkoztatás mindkét nyelve (óhéber-ógörög) ugyanazzal a szóval fejezi ki az otthont és a családot, ebből azt látjuk, hogy a harmonikus családi élet elengedhetetlen feltétele a saját otthon. Ugyanez az elv megtalálható a Példabeszédek könyvében is: "A ház és marha (vagyon) atyától való örökség, az Úrtól van az értelmes feleség." (Példabeszédek könyve 19/14)Családellenesség 
Az egyik leggyakrabban emlegetett vád a Hit Gyülekezetével kapcsolatban a családellenesség. A statisztikai adatok ellenben azt mutatják, hogy míg a társadalom egészében minden MÁSODIK! házasság válással végződik, addig ez az arány a gyülekezeten belül nem éri el az 1%-ot. Magyarországon a 2000-ben megszületett csecsemők 1/3-a olyan családban született, ahol a szülők csak élettársi kapcsolatban élnek, további 1/3-a csonka családban és csak a harmadik 1/3-a született ép, törvényes házasságon belül. A gyülekezetben szinte kivétel nélkül ép, rendezett családokban nőnek fel a gyermekek. Híveinket családalapításra és gyermekvállalásra ösztönözzük, jóval az országos átlag fölött van a nagycsaládosok aránya, nem ritka a 4, 5, 6 gyermekes család sem. Ezen adatok alapján látható, hogy kritikusaink egészen mást értenek családellenességen.Miért van zene 
Isten dicséretével szemben támasztott bibliai követelmények közé tartozik a jókedv, taps, tánc, ujjongás, s a nagy hangerő is. Ennek megfelelően a Hit Gyülekezete istentiszteletein nyomát sem találni a vallásos áhítatnak és gyászénekeknek, inkább lakodalomhoz lehetne hasonlítani összejöveteleinket, ahol a jókedv tetőfokára hágott. A bűnbocsánat és megváltás fölött érzett "kibeszélhetetlen, dicsőült öröm" kifejezése a legalkalmasabb eszköz Isten zenével történő dicsőítése, melyre számtalan példát találunk az Igében. Egy helyen ezt olvashatjuk: “Mikál, Saulnak lánya kinézett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt…" (Sámuel próféta 2. Könyve 6/16) " Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és citerán; Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával". (Zsoltárok könyve 150/3-4) 
További Bibliaidézetek: Zsoltárok könyve 95/1-3; Apostolok Cselekedetei 16/25.Eksztázis 
Görög eredetű szó, amely “kívül levés”-t jelent, azaz olyan állapotot, amelyben magunkon kívül kerülünk. Akkor beszélünk eksztázisról, amikor az emberi szellem teljesen felül kerekedik lelkünkön, ritkább esetben a testet is elhagyhatja egy időre, ekkor látomásról, vagy elragadtatásról beszélünk. A Biblia megkülönböztet jó és rossz eksztázist, attól függően, hogy mi váltja ki azt. Ha okkult befolyás (ld. okkultizmus) vagy kábítószerek, akkor rossz eksztázisról beszélünk, mely során minden esetben károsodik az ember szelleme. A Szent Szellem által kiválasztott eksztázis azonban jótékony hatású és közelebb hozza hozzánk a transzcendens Istent. Pl. Pünkösdkor részegnek vélték a tanítványokat, pedig csak eksztázisba kerültek Isten szellemétől. Jézus csodatételei során a jelenlévők rendszeresen kerültek eksztatikus állapotba. (Apostolok Cselekedetei 2/1-13) 
További Bibliaidézet : Sámuel próféta 1. könyve 19/22-24.Okkultizmus 
A szó jelentése titkos, rejtett. Alapvetően a szellemvilágra utal, mely az érzékszervek elől rejtve van, de bizonyos technikákkal be lehet hatolni ebbe az ismeretlen dimenzióba. Az Isten által tiltott behatolási, ismeretszerzési módok összefoglaló neve az okkultizmus. Ide tartozik többek között a varázslás minden formája, jövendőmondás, jóslás, asztrológia, fehér-fekete mágia, sámánizmus, levitáció, meditáció, jóga, halott idézés stb. Ezen tevékenységek során mindig sátáni erőkkel kerül kapcsolatba az ember, ezért Isten szemében ezek a legsúlyosabb bűnök. (Mózes 3. könyve 19/31) "Ne menjetek igézőkhöz, és a j>övendőmondókat ne tudakozzátok!" (Mózes 5. könyve 18/9-14) 
További Bibliaidézet : Apostolok Cselekedetei 16/16-18Menny és Pokol 
A Földön kívüli dimenzió két ellentétes pólusa a Menny és a Pokol. Mindkettő valóságos kiterjedéssel rendelkező földrajzi hely. Míg az előbbi az örökkévaló Isten és szolgáinak lakóhelye, addig a Pokol a lázadó emberek gyűjtőhelye az örök ítéletig. Az örök ítélet során a Poklot elnyeli a Gyehenna (kénkővel égő tüzes tó) amely az elkárhozott szellemek és a Sátán végső és örök bűnhődési helye. Jézus úgy jellemezte ezt a helyet, hogy ott "lészen sírás és fogcsikorgatás, ahol az ő férgük el nem hal és tüzük el nem aluszik." A Menny azonban integrálódik a Földdel, itt fogják tölteni örök, boldog életüket az üdvözült szentek. A földi élet csupán átmeneti állomás, a nagy kérdés az, hogy a halál után hol tölti az ember örökkévaló szelleme az örök életét. Lukács evangéliuma 16/19-31 beszámol a gazdag ember és szegény Lázár túlvilági élményeiről. 
További Bibliaidézet : Jelenések könyve 2

 

Vissza